Årlig redegjørelse i henhold til åpenhetsloven

Bakgrunn

Rich.Steen følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter, og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede. 

 

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene. Prosessen beskrives i åpenhetslovens § 4

Loven spesifiserer at:

 

«aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». 

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Kravene til redegjørelsen er beskrevet i åpenhetslovens § 5

 

Rich.Steen`s redegjørelse vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 30. juni fra og med 2024. Den vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Årsrapport 2024